Những chính sách pháp lý về đất ra đời trong 2 tháng gần đây có ý nghĩa gì  thị trường bất động sản?

Những đổi với về chính sách pháp lý đã có những ảnh hưởng nhất định đối với thị trường bất động sản. Trong đó có các hoạt động đầu tư xây dựng; vấn đề sử dụng đất; các quy định được bãi bỏ và giải ngân.

Đề xuất sửa đổi quy định xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 12/7/2021, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng. Cụ thể, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1 tỷ đồng. Đồng thời cũng quy định rõ thời gian; thủ tục xử phạt; thẩm quyền xử phạt của các cơ quan chức năng.

CT Số 22/CT-TTg: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Ngày 11/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Chỉ thị nêu: Thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch; pháp luật về đất đai; trong thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc Hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có công tác lập quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất các cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực; và địa phương phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Chỉ đạo và thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật; làm căn cứ thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình; dự án; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm; hiệu quả; đảm bảo tính khả thi cao; không để xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Các công tác phải hoàn thành trước ngày 1/12/2021

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh; trong đó chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trước ngày 1/12/2021.

chinh-sach-phap-ly-ve-dat

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021 – 2025) theo quy định và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2021.

Đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 chưa được phê duyệt mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết, thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai; đồng thời chỉ đạo việc cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để tổ chức thực hiện.

Công điện 1082/CĐ-TTG: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 1082/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 31/7/2021 mới đạt 36.71% so với kế hoạch vốn năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (40.67%); đặc biệt tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rất thấp (7.52%).

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021

Công điện nêu rõ, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021; là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay; nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu; nhiệm vụ; giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao vai trò; trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân; bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài…

Quyết định 960/QĐ-BXD: Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị

chinh-sach-phap-ly-ve-dat

Ngày 26/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vị chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính cấp Trung ương. Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp Tỉnh. Bãi bỏ các thủ tục hành chính số thứ tự từ 34 đến 38 tại mục E thuộc Quyết định số 1269/QĐ-BXD ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021.

Các thủ tục hành chính cấp Trung ương bị bãi bỏ có 3 nội dung về việc chấp thuận đầu tư; điều chỉnh đầu tư; lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Cùng đó là bãi bỏ 2 thủ tục về việc lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn; tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *